Sàn gỗ trả góp 0% tại sangogiatot.com
TRẢ GÓP 0% Sàn Gỗ, Cửa Gỗ Để Hoàn Thiện Nhà, Cửa Hàng, Shop
11 Tháng Mười, 2020
Sàn gỗ Malaysia
Bảng giá sàn gỗ Malaysia mới nhất 2021
8 Tháng Mười Một, 2021

Điều khoản của quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng

Facebook cung cấp tính năng để bạn chạy đơn vị quảng cáo cho phép người dùng Facebook cung cấp địa chỉ email hoặc thông tin người dùng khác của họ cho bạn (“Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng”). Bằng cách nhấp vào “Đồng ý” và sử dụng tính năng này, bạn đồng ý với những điều sau:

A. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng mà mình gửi đều tuân thủ các điều khoản này, tuyên bố về quyền và nghĩa vụ (SRR) (như định nghĩa dưới đây, bao gồm Chính sách quảng cáo của Facebook tại https://www.facebook.com/policies/ads, bao gồm Chính sách quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng và Chính sách nền tảng Facebook tại https://developers.facebook.com/policy/) cùng với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành (bao gồm tất cả sự tiết lộ cần thiết cho người dùng Facebook). Nếu bạn đang chấp nhận những điều khoản này thay mặt cho một bên thứ ba, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền đại diện với tư cách là đại lý của bên thứ ba đó để sử dụng tính năng như vậy thay mặt cho họ và ràng buộc bên thứ ba đó phải tuân thủ những điều khoản này.
B. Bạn sẽ đảm bảo rằng mỗi Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng đều bao gồm những tiết lộ sau cho người dùng Facebook: (i) tất cả việc tiết lộ và cơ chế lựa chọn cần thiết, đầy đủ để tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm mọi điều khoản cần thiết về ưu đãi được quảng bá trong Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng (ví dụ: điều kiện tiêu chuẩn, ngày hết hạn hoặc hạn chế về đổi ưu đãi) (“Điều khoản về ưu đãi”); (ii) tiết lộ rõ ràng và nổi bật rằng nếu người dùng gửi dữ liệu cho bạn thông qua Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng, dữ liệu đó sẽ được điều chỉnh theo chính sách quyền riêng tư của bạn và (iii) liên kết đến chính sách quyền riêng tư của bạn. Bạn sẽ đảm bảo thêm rằng không có Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng nào được nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên.
C.“Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng” nghĩa là thông tin mà người dùng Facebook quyết định gửi cho bạn thông qua Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ email và mọi thông tin người dùng bổ sung của người dùng Facebook đó.
D. Bạn chỉ được sử dụng Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng theo những điều khoản này; Chính sách nền tảng Facebook; Chính sách quảng cáo của Facebook; chính sách quyền riêng tư của bạn; mọi Điều khoản về ưu đãi, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện bổ sung mà người dùng Facebook đồng ý khi bằng lòng cung cấp Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng cho bạn thông qua Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng cũng như các luật, quy tắc và quy định hiện hành (bao gồm tất cả luật hiện hành về quyền riêng tư của dữ liệu, quảng cáo, tiếp thị từ xa hoặc các luật hiện hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Bảo vệ Khách hàng Sử dụng Điện thoại năm 1991 (Telephone Consumer Protection Act of 1991) và các quy định thi hành của luật này, 47 U.S.C. § 227 và 47 C.F.R. § 64.1200 và Quy tắc Bán hàng qua Điện thoại, 16 C.F.R. Phần 310, Luật dành cho những email có mục đích thương mại, nội dung của những email đó, quyền từ chối nhận email của người nhận được email và các hình phạt nếu vi phạm đạo luật này (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003) và các quy định thi hành của luật này, 15 U.S.C. § 103 và 16 C.F.R. Phần 316)). Nếu bạn đang nhận Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng thay mặt một nhà quảng cáo, bạn chỉ có thể sử dụng hoặc chia sẻ Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng đó thay mặt nhà quảng cáo đó và bạn không được tăng thêm, kết hợp hoặc bổ sung bất kỳ dữ liệu nào khác từ bất kỳ nhà quảng cáo nào khác vào Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng đó.
E. Trong mọi trường hợp, bạn không được bán Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng và không được chuyển dữ liệu này trừ khi được nêu rõ như trong câu tiếp theo. Theo chính sách quyền riêng tư của bạn, các điều khoản này, mọi Điều khoản về ưu đãi và để tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành, Facebook sẽ không giới hạn việc bạn chuyển Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng cho một Chi nhánh, đại lý độc quyền hoặc bên thứ ba chỉ đại diện cho bạn để thực hiện mục đích của việc thu thập Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng (như đã mô tả cho người dùng tại thời điểm thu thập). Trong trường hợp bạn chia sẻ Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng với một Chi nhánh, đại lý độc quyền hoặc bên thứ ba thay mặt mình, bạn tự chịu rủi ro khi chia sẻ và bạn sẽ đảm bảo rằng mọi Chi nhánh, đại lý độc quyền hoặc bên thứ ba đó tuân thủ các điều khoản này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. “Chi nhánh” nghĩa là một thực thể sở hữu hoặc kiểm soát, trực tiếp hay gián tiếp, thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát hay thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung với bạn.
F. Bạn sẽ có sẵn các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng khỏi bị phá hủy tình cờ hoặc trái phép, tình cờ mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép và mang lại cấp độ bảo mật thích hợp cho sự rủi ro của việc xử lý và bảo vệ tính chất của dữ liệu. Dữ liệu quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng có thể khả dụng cho bạn thông qua các giao thức mà Facebook chỉ định (bao gồm các API Facebook) và việc bạn sử dụng các giao thức đó phải tuân thủ Chính sách nền tảng của Facebook.
G. Facebook có thể sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập hay đình chỉ tính khả dụng của tính năng Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể ngừng sử dụng tính năng Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng bất kỳ lúc nào.
Những điều khoản này điều chỉnh việc sử dụng tính năng Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng của bạn. Những điều khoản này không thay thế bất kỳ điều khoản nào áp dụng cho việc bạn mua khoảng không quảng cáo của Facebook (bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách quảng cáo của Facebook) và các điều khoản như vậu sẽ tiếp tục được áp dụng. Tính năng Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng này là một phần của “Facebook” theo Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms, “SRR”) và việc bạn sử dụng tính năng Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng được coi như một phần của việc bạn sử dụng và hoạt động trên “Facebook”. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa những điều khoản này và SRR thì các điều khoản này sẽ chỉ chi phối việc sử dụng tính năng Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng của bạn và chỉ trong phạm vi xung đột. Facebook bảo lưu quyền thỉnh thoảng giám sát hoặc kiểm tra tình hình tuân thủ các điều khoản này của bạn và quyền cập nhật các điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng tính năng này cấu thành việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.
Sửa đổi lần cuối vào ngày 4 tháng 2 năm 2016
Xem Thêm  Địa Chỉ Đáng Tin Cậy Cho Làm Bảng Hiệu Tại Quận 6 và Quận Tân Bình
G

0857 857 986

Hotline 1
0857 857 986
Hotline 2
034 639 3268
Zalo
034 639 3268
messenger
m.me/sangogiatothcm